LESKOVAC –  Kako je u toku odlaganje plaćanja dugovanog poreza po Reprogramu 10 i Reprogramu 73, Lokalna poreska adminitracija grada Leskovca, obaveštava poreske obveznike kojima poslednja rata reprograma ističe zaključno sa 31. decembrom 2017. godine, da izmire rate reprograma uključujući i tekuće obaveze, po svim računima lokalnih javnih prihoda ( porez na imovinu, naknada za životnu sredinu, komunalna taksa i naknada za korišćenje građevinskog zemljišta), kako bi se u skladu sa Zakonom otpisala kamata.

U suprotnom, Lokalna poreska adninistracija grada Leskovca će u skladu sa Zakonom, pokrenuti postupak prinudne naplate poreskog duga.